நிலவு

அவன்
நிழல் படாத
நரகம் எனக்கு...

*** யாமி ***


2 comments:

என் உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுத்து உலவ
விட்டிருக்கிறேன் வரிகள் வடிவில்...