பெண்மை ...

அவன் 
பார்வையாலே 
என் பெண்மையை 
பேச வைக்கிறான்.
நாணமாய்...

யாமிதாஷா...5 comments:

என் உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுத்து உலவ
விட்டிருக்கிறேன் வரிகள் வடிவில்...