நேரம் 

கடிந்து கொள்கிறேன் 
இந்த நேரத்தை;;; 
உன்னையும் என்னையும் 
பிரிக்கவே வாழுது போல...

 யாமி

No comments:

Post a Comment

என் உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுத்து உலவ
விட்டிருக்கிறேன் வரிகள் வடிவில்...