கோபக்காதல்


நானும் கோழை தான்;;;
அவன் எத்தனை
வெறுத்தாலும்,,,

எனக்கு கோவப்படவே
தெரியவில்லையே???

1 comment:

என் உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுத்து உலவ
விட்டிருக்கிறேன் வரிகள் வடிவில்...